ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

  • Καταρτίσεις Δημιουργίας Ομάδων Αριστείας

Η ομάδα αποτελεί έννοια και όρο που χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά στη ζωή μας. 

Ομάδα σχηματίζουν δύο ή περισσότερα άτομα που αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους, για να πετύχουν κοινούς στόχους και αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα. 

Για παράδειγμα ομάδα αποτελούν οι εργάτες του τμήματος παραγωγής σε μια επιχείρηση, τα στελέχη των πωλήσεων, το διοικητικό προσωπικό. Δεν αποτελούν όμως ομάδα το σύνολο των θεατών μιας κινηματογραφικής ταινίας ή το σύνολο των επιβατών του πλοίου «της γραμμής», γιατί δεν πληρούν τους όρους της ομάδας. 

Οι ομάδες έχουν τυπική και άτυπη μορφή και υπόσταση. Τυπική ομάδα συγκροτούν τα άτομα που η διοίκηση συνειδητά ομαδοποιεί με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου έργου. Τους παρέχει επίσημα καθορισμένη εξουσία και τα επιφορτίζει με ευθύνες, ώστε να πετύχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα τα τμήματα και υποτμήματα μιας επιχείρησης αποτελούν τυπικές ομάδες. 

Αντίθετα, η δημιουργία των άτυπων ομάδων δεν είναι απόφαση και έργο της επίσημης οργάνωσης ή της διοίκησης. Δημιουργούνται από τους εργαζόμενους που έχουν ίδιους σκοπούς για την ικανοποίηση συνήθως αναγκών τους (π.χ. ομάδες φίλων, κλίκες κ.τ.λ). Ο ρόλος των άτυπων ομάδων είναι εξίσου σημαντικός με το ρόλο των τυπικών ομάδων για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης.

Από την πλευρά μας παρέχουμε καταρτίσεις δημιουργίας πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών ομάδων, τόσο εντός της αίθουσας, όσο και εκτός με ασκήσεις και δράσεις αύξησης της ομαδικότητας και της συνεργασιμότητας για όλες τις ομάδες της επιχείρησή σας.

Δείτε την προσέγγισή μας σε δυναμικές και επιτυχημένες ομάδες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.